Vaya al Contenido

Menu Principal:

ESTATUTS D’ENTITAT ESPORTIVA

Article 1
MOTOR CLUB SOLSONÈS, és una entitat privada constituïda en data   formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu fomentar, promoure i practicar l’esport del motor, ja sigui de lleure o competició, sense finalitat de lucre, assolint el màxim grau de respecte al medi natural i als seus habitants.
L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter federat.
Article 2
El domicili social s’estableix a la localitat de SOLSONA,  Casal de cultura i joventut, bústia 9 , CP 25280.
En cas de variació es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport.
Article 3
MOTOR CLUB SOLSONÈS, té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de motociclisme, i s’afiliarà a la Federació Catalana de Motociclisme.
MOTOR CLUB SOLSONÈS, inclou també les modalitats o disciplines esportives de Automobilisme i ciclisme.
A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d’aquestes modalitats o disciplines, l’entitat s’afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al Registre d’entitats esportives.
Article 4
Sens perjudici que la seu social radiqui a Solsona i l’àmbit principal d’actuació radiqui al Solsonès, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.
Article 5
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius i la sobirania plena resideix en l’assemblea general.
L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de març. Es regeix, també pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la modalitat o disciplina principal.
CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS
Article 6
Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents. Numeraris, d’honor i aspirants.
1. Són socis numeraris totes les persones majors d’edat    que satisfacin la quota social establerta.
Seran socis d’honor, aquelles persones a qui l’assemblea    general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en    els actes oficials de l’entitat.
Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis    aspirants i tindran drets a l’ús de les instal·lacions socials    mitjançant la quota que fixi l’assemblea general i passaran    automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d’edat.
La junta directiva pot proposar la creació d’altes    tipus de socis, l’aprovació dels quals, i les condicions per les quals s’hagin    de regir, correspondrà a la decisió de l’assemblea general.
2. L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà    bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.
3. En cas d’incompliment de les obligacions de soci es    podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de    soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació    dels recursos contra aquesta decisió.
La condició de soci serà recuperada quan quedin    restablertes les condicions incomplertes.
4. La condició de soci es perd:
a. Per voluntat pròpia comunicada formalment per        escrits a la junta directiva.
b. Per acord de la junta directiva basat en faltes de        caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l’interessat i la        corresponent incoació d’expedient disciplinari.
5. Els socis numeraris tenen els drets següents:
a. Participar amb veu i vot a l’assemblea general.
b. Ser electors i elegibles per a càrrecs dels        òrgans de govern de l’entitat
c. Participar i gaudir de les activitats esportives,        recreatives i culturals organitzades per l’entitat.
6. Són obligacions dels socis numeraris:
a. Abonar les quotes d’entrada, periòdiques,        derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació        o de govern.
b. Complir els estatuts de l’entitat, els        reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de        govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c. Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat,        tant esportives com de participació en els òrgans directius,        consultius, o de govern, quan escaigui.
d. Facilitar un domicili per al lliurament de les        comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.
Full de sol·licitud per fer-se soci                      Normes d'us dels circuits
CAPÍTOL TERCER: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ
Article 7
  
     
1. Els òrgans de representació, govern i administració  seran:
a. L’assemblea general
b. La junta directiva
2. L’assemblea general és l’òrgan superior de govern  del club esportiu, i els seus acords son vinculants per a tots els socis i per  la junta directiva.
3. Integren l’assemblea general tots els socis numeraris  majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la  convocatòria.
4. L’assemblea general por ser ordinària o  extraordinària. Es ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de dur  a terme un cop a l’any per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries  següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de l’exercici  vençut i pressupost per l’exercici econòmic següent.
Són extraordinàries totes les altres assemblees que es  convoquin el curs de l’exercici.
5. L’assemblea general, a més de les competències  esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries  següents:
a. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada,      llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el      seu valor, i amb aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex      general de preus al consum (IPC), des de l’ultima modificació.
b. Establiment de quotes extraordinàries o derrames
c. Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o      immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20 % del      pressupost anual de l’exercici.
d. Regim disciplinari
e. Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea
f. Propostes que els socis vulguin presentar a l’assemblea,      sempre que tingui el suport del 5 % dels socis numeraris de l’entitat
g. Modificació dels estatuts
h. Proposta de fusió o segregació de l’entitat
i. Dissolució de l’entitat.
Article 8
  
     
1. La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per  acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En  aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació  no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan  assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud,  es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10 %  dels socis numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud  en forma dels socis fins a la convocatòria de l’assemblea no poden passar  més de 30 dies.
2. Les assemblees generals restaran vàlidament  constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus  membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d’assistents.  Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
3. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents  en el moment de la votació excepte en aquelles matèries en què s’hagin  previst una majoria qualificada.
4. L’assemblea general serà presidida per una mesa  integrada pel president i els altres components de la junta directiva i  actuarà com a secretari qui ho sigui de l’entitat.
Article 9
  
     
1. La junta directiva és l’òrgan de govern de l’entitat  que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats  esportives, com també gestionar-ne el funcionament.
2. La junta directiva està formada per un nombre de  membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-un. Formaran part de la junta  directiva un president, un o més vice-president, un secretari, un tresorer i  els vocals que calguin, que hauran de reunir com a mínim els requisits  següents; ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci  al moment de la convocatòria.
3. Correspon al president: la representació legal de l’entitat,  i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el  president en cas d’absència, vacant o malaltia.
4. El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li  correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de  comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al  president i al secretari de l’entitat. Ha de formalitzar durant el primer  mes de cada any el balanç de situació i els comptes d’ingressos i de  despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els socis.
5. El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la  documentació de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de  l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats, i el  llibre d’actes.
6. L’adscripció dels càrrecs de la junta directiva  llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la junta,  deixant-ho a la decisió del president.
7. És competència de la junta directiva: l’admissió,  suspensió o pèrdua de la qualitat de soci: la convocatòria de les  assemblees; la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la  junta directiva: la presentació a l’assemblea general de l’informe o la  memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici  econòmic amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i la  programació per a l’exercici següent.
8. L'elecció dels membres de la junta directiva s’ha de  realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són  reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
Els membres de la junta directiva son responsables de la  seva actuació davant de l’assemblea general.
En cap cas poden tenir compensació econòmica.
La junta ha de ser convocada pel seu president, a  iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres, com a mínim s’han  de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan  hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.
Els acord de la junta directiva s’han d’adoptar per  majoria simple dels membres present.
Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de  la junta directiva.
Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi  reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre conta un acord i la  seva explicació de volt, de forma succinta.
Article 10
Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.
CAPÍTOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 11
Els membres de la junta directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot.
Article 12
Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.
Article 13
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents:
1. Convocatòria de les eleccions i constitució de la    junta electoral, i aprovació del cens electoral.
2. Presentació i proclamació de candidatures.
3. Realització de l’elecció, l’escrutini i la    proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les    eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30    dies hàbils i un màxim de 60.
Article 14
La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-se independentment.
Article 15
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers sis mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat.
Article 16
La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat o per tramesa directe als socis, i en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la federació catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat.
Article 17
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions: temps d’obertura del col·legi electoral, i forma d’acreditació d’electors.
Article 18
La junta electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.
Article 19
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot el que ho sigui del club.
Article 20
Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin el socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.
Article 21
Les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet d’objecte d’impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.
Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, en un termini de 3 dies següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Article 22
Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.
Article 23
Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.
Article 24
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
Article 25
L’acta de proclamació de candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l’entitat.
Article 26
Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.
Article 27
El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:
1. Acabament del mandat natural per al qual van se    elegits.
2. Pèrdua de la condició de soci de l’entitat.
3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del    càrrec.
5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar    algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l’entitat.
6. Aprovació d’un vot de censura.
Article 28
La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:
1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin    circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
2. Suspensió de la condició de soci.
3. Temps que duri la instrucció d’un expedient    disciplinari a un dels seus components, si així ho acorda la junta    directiva.
4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió    disciplinària.
Article 29
En cas de suspensió dimissió, renuncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions el vice-president, o els vice-presidents, per ordre de grau. En cas d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l’entitat.
Article 30
En cas d’existir vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l’entitat.
Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.
Article 31
No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, renuncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:
1. Sempre que les vacants afectin a més del 50 % dels    components de l’òrgan directiu, incloent-hi la del president.
2. Quan les vacants afectin a més del 75 % dels membres    directius, però no al president.
3. En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti    constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones.
La comissió gestora té coma finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs.
S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les eleccions.
CAPÍTOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA
Article 32
Perquè es pugui sol·licitar un volt de censura contra el president de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, com a mínim, el 20 % dels socis de l’entitat.
Article 33
En cop presentada la sol·licitud de volt de censura, dins els deu dies següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la federació catalana corresponent a l’esport principal de l’entitat, que en serà el president.
Article 34
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de censura als requisits de l’article 32, la junta directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees.
Article 35
Et vot de cesura només el pot acorda la majoria dels 2/3 dels socis assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, com a mínim, un 25 % del total del membres de ple dret del club.
Article 36
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els articles del 29 al 31.
CAPÍTOL SISÈ: REGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
Article 37
Regim econòmic.
1. El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat    per les aportacions inicials dels socis fundadors, i és de 0 euros.    Igualment, s’incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles    següents: CAP
2. L’entitat se sotmet a regim de pressupost i    patrimoni propi, amb les limitacions legals que correspongui. L’objectiu    principal dels béns de que disposa és el foment i la pràctica de les    activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar    a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials sense que    en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i    directius.
3. La junta directiva té les facultats de disposició    econòmica de l’entitat amb el límit del total de despeses previstes en    el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20 %. En el cas que    calgui superar aquesta quantitat s’estableix com a preceptiva la    convocatòria d’una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost    complementari.
4. L’assemblea general només pot autoritzar a la junta    directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar    diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt    que no excedeixi del 20 % del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest    límit cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents    a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que    estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat.
5. L’emissió de títols transmissibles representatius    de deute o l’alineació o el gravamen de béns immobles el valor dels    quals excedeixi del 20 % del pressupost d’ingressos aprovats per a l’exercici    s’han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3    parts dels assistents.
6. Quan es tracti de prendre diners a préstec en    quantitat superior al 50 % del pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió    de títols de deute, és preceptiu l’informe favorable de la Secretaria    General de l’Esport.
7. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions    esportives i dels terrenys en que es trobin ha d’invertir-se íntegrament    en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa    aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi    hagi informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.
Article 38
Règim documental
1. Integren el règim documental i comptable:
a. El llibre d’actes
b. El llibre de registre de socis
c. Els llibres de comptabilitat
d. Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la        memòria econòmica.
2. Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de    comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes administratius    corresponents, davant la federació catalana de l’esport principal de l’entitat    o per diligència notarial.
CAPÍTOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI
Article 39
El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.
Article 40
La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.
Article 41
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un    joc, partit o competició de caire intern associatiu. Les seves decisions    són inapel·lables.
2. A la junta directiva.
Article 42
1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta directiva, es pot interposar recurs:
a. Davant el comitè d’apel·lació de la federació    catalana de l’activitat esportiva principal del club, quan es tracti de    sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim    de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
b. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de    sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el    termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000. de 31 de juliol.
CAPÍTOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ
Article 43
Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’assemblea general convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.
Article 44
L’entitat es port extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
L’extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.
L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte.
Excepcionalment, l’entitat es port dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.
Article 45
Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisico-esportives.
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal